Skip to main content

1. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er in zijn opdracht of bestelling andere voorwaarden staan.

2. Prijzen welke door FLEXAMIT bv in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 7 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door FLEXAMIT bv meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties.

3. De door FLEXAMIT bv opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

4. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 kalenderdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan FLEXAMIT bv en dit per aangetekende brief.

5. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 kalenderdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

6. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hardware en andere materialen zijn te betalen bij afhaling of levering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 10 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft FLEXAMIT bv tevens het recht om een administratiekost van 100 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.

7. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt FLEXAMIT bv, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door FLEXAMIT bv tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat FLEXAMIT bv toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@flexamit.com. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot info@flexamit.com. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . FLEXAMIT bv behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

8. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan FLEXAMIT bv worden meegedeeld.

9. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen FLEXAMIT bv en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij FLEXAMIT bv of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

10. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

11. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLEXAMIT bv de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

12. De klant zal aanduidingen van FLEXAMIT bv of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

13. De klant of opdrachtgever geeft steeds het recht aan FLEXAMIT bv om zijn naam en logo te gebruiken als referentie van diensten en producten in publicaties.

14. FLEXAMIT bv staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door FLEXAMIT bv geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

15. FLEXAMIT bv is niet aansprakelijk voor verlies van data of gegevens van de opdrachtgever. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om een reservekopie te hebben van alle data die aan de operaties van FLEXAMIT bv wordt onderworpen.

16. FLEXAMIT bv behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.

17. Op alle overeenkomsten gesloten met FLEXAMIT bv is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met FLEXAMIT bv zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Antwerpen.

18. Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.

All rights reserved.